BICX1848LM1CX8
BICX4142XB1BN8
BL0C13533N1BN8
BL0C12533N1BN8
BICX4032XU1AX8
BICX4033XU1AX8
BICX3960XU2BN8
BICX3960XN1BN8
BICX3806XK1AN8
BICX3806XM1AN8
BICX3902XU1AN8